Join Our WhatsApp Channel For Latest Update

DJ Stax –

DJ Stax – “Ungayithi Vu” Lyrics ft. Thabie Ngethe

Renowned musical sensation DJ Stax has graced us with a true masterpiece in the form of “Ungayithi Vu,” making it an undeniable highlight in the realm of house music for this year. This exceptional record, featuring the mesmerizing vocals of Thabie Ngethe, has taken the music world by storm, amassing an astonishing 7 million views on TikTok.

Now, dear music enthusiasts, the moment you’ve all been eagerly awaiting has arrived. We are thrilled to present to you the lyrical treasure that is “Ungayithi Vu.” This is your chance to delve into the poetic depth and musical brilliance that DJ Stax and Thabie Ngethe have masterfully crafted.

Prepare to be enchanted by the harmonious fusion of beats and lyrics in this extraordinary musical journey. As you soak in the melodies, don’t forget to share this musical gem with your fellow music aficionados. The stage is set, the spotlight is on, and the music awaits your ears. Enjoy!

Lyrics

Mina nawe sisuka kude kude la syakhona
Zikhon ‘izilingo
Ezifun’ukuphazamis’ Uhambo Iwami nawe
Sengyabonga ke ngokungbekezelela kuze k’fike la
Ngiyazi baningi abangcono ukunam kepha Wena
ukheth’ukuhlala nam
Nom ‘ uthwel ‘ uthayela kunomoya hlala wazi izifiso zakho
ngzozifeza

Nami ngfun uyonyathela emagcekeni okobabamkhulu ngoku

semthethweni
Ungokhethekile kuzo zonk izintokazi okwenza Kimi akwandele
Bani ngizokwenza isqiniseko sokuthi ungazisoli ngokukhetha
lensizwa eyimi

Maan’ endleleni ung’linde ngyabuya hah
Maan ‘endleleni ung’linde ngyabuya
(Mm mm mmhu)
Maan’ endleleni ung’linde ngyabuya hah
Maan ‘endleleni ung’linde ngyabuya

Maan’ endleleni ung’linde ngyabuya hah
Maan ‘endleleni ung’linde ngyabuya

Maan’ endleleni ung’linde ngyabuya hah
Maan ‘endleleni ung’linde ngyabuya

Maan’ endleleni ung’linde ngyabuya hah
Maan ‘endleleni ung’linde ngyabuya

Maan’ endleleni ung’linde ngyabuya hah
Maan ‘endleleni ung’linde ngyabuya